Menü Kapat

Atatürk’ün Gördüğü Şampiyonlukları Yok Sayamazsınız

Atatürk'ün Gördüğü Şampiyonlukları Yok Sayamazsınız

1959 öncesi Türkiye futbol şampiyonlukları söz konusu olduğunda, sürekli aynı şeyi söylüyoruz… Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmî ve ulusal organizasyonlarıdır! Türlü bahanelerle ortaya çıkıp teker teker ikna edilmeyi bekleyenlerin en meşhur yalanlarından biri de Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu müsabakalarla ilgisi olmadığı idi. Burada bir yalanı daha gömüyoruz. Hayır! Kanunlardan üstün değilsiniz. Hayır! Atatürk’ün gördüğü şampiyonlukları yok sayamazsınız…


Kararname No: 13238

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 2/9/1939 tarih ve 3380 sayılı tezkeresile teklif ve Devlet Şûrasınca görülerek 26/2/1940 tarih ve 3326 sayılı tezkere ile tevdi edilen ilişik (Beden Terbiyesi Nizamnamesi)nin meriyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 3/4/1940 tarihinde kabul olunmuştur.

Beden Terbiyesi Nizamnamesi

Birinci Bölüm

Umumi Hükümler

Madde 1 – Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün esas vazifesi; yurddaşın fizik ve moral kabiliyetlerini ulusal ve inkilâpçı amaçlara ve yurd müdafaası icaplarına göre yükseltmek ve oyun, jimnastik, spor faaliyetlerini bu esaslar dahilinde sevk ve idare etmektir.

Madde 2 – Her kulüp aynı zamanda içtimaî terbiyeyi, cemiyet hayatı ile yurt sevgisini yükseltmeye çalışmayı vazife bilen bir terbiye müessesesidir. Bunlar, Türk gençliğini müşterek bir vatan mefkuresi etrafında toplamak ve kendilerini sıhhatli, kuvvetli ve yurt müdafaasına kabiliyetli mükemmel bir hale getirmekle mükelleftir.

Madde 3 – Beden terbiyesi ve sporda disiplin birinci derecede aranılacak hususlardandır. Disiplin beden terbiyesi teşkilâtına müteallik bilûmum kanun, nizam ve talimatnamelere ve bunlara müsteniden verilecek emirler ve yapılacak tebliğlere mutlak riayet ve itaat etmektir.

Madde 4 – Kulüplerde içki ve beden terbiyesini alâkalandırmayan her türlü oyunlar yasaktır.

Madde 5 – Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü Teşkilâtı idare ve salâhiyet bakımından aşağıdaki dereceler silsilesine tâbidir:

A – İdarî dereceler :
1) Genel Direktörlük
2) Bölge Başkanlığı
3) Kaza beden terbiyesi teşkilâtı başkanlığı (kaymakam)
4) Nahiye beden terbiyesi teşkilâtı başkanlığı (Nahiye müdürü)
5) Köy beden terbiyesi teşkilâtı başkanlığı (belediye başkanı veya muhtar)
6) Kulüp ve grup başkanlığı

B – Teknik dereceler :
1) Federasyon heyetleri
2) Ajanlıklar
3) Kulüpler

Madde 6 – Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü teşkilâtı dahilinde resmî ve şahsî bütün müracaatlar ve teklifler ve itirazlar yukarıki maddede yazılı dereceler silsilesi yolile yapılır ve emirler ve kararlar bu suretle verilir. Üstünden şikâyet halinde ve fevkalâde vaziyetlerde bir derece daha üst makama müracaat caizdir. İtiraz ve müracaat verilmiş olan karar ve emrin icrasını tehir etmez.


Bitmedi…

Burada keselim… Merak edenler “Resmî Gazete”nin internet sitesine girip 13 Nisan 1940 tarih, 4484 sayılı nüshada 85 sayfalık nizamnamenin tamanına erişebilirler.

Bu arada…

Yukarıdaki nizamnamenin Atatürk’ün ölümünden sonra yürürlüğe girmesinden cesaret alıp, hiç utanmadan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarına “Nazi” diyen kerameti kendinden menkul sporun “derin” tarihçilerine de kötü bir haberimiz var.

29 Haziran 1938 tarihinde kabul edilen ve 16 Temmuz 1938 tarihinde, 3961 numaralı Resmî Gazete’de yayınlanan “Beden Terbiyesi Kanunu” da Fenerbahçe’nin tezini destekleyen, daha doğrusu bu teze yalanlarla saldıranları boşa çıkaran hükümler içeriyor. Bakalım mı?

Beden Terbiyesi Kanunu

Madde 1 – Yurddaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkılâbcı amaçlara göre gelişimini sağlayan oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek maksadile Başvekâlete bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz bir Beden terbiyesi genel direktörlüğü kurulmuştur.

Madde 3 – Genel direktörlük arsıulusal spor temas ve münasebetlerinde merci olan resmî bir teşekküldür.

Madde 5 – Beden terbiyesi Genel direktörlüğü merkezde bir genel direktör ile genel sekreterden, federasyonlar heyetlerinden ve teftiş, hesap, sağlık ve (saha ve tesisler) dairelerinden ve (neşriyat ve propaganda) ( muhaberat, muamelât ve arşiv), (sicil ve lisans) ve (müze ve kütüphane) şubelerinden teşekkül eder. Genel direktörlük lüzumu kadar yerli ve yabancı mütehassıs ile memur ve müstahdem kullanır.

Madde 6 – Beden terbiyesi genel direktörü Başvekil tarafından intihab ve Cumhur Reisinin tasdiki ile tayin olunur. Genel direktör bu kanunun hükümleri dairesinde kurulan teşekküllerin mercii ve âmiri olup bu teşekküllerin çalışmalarından mes’uldür. Genel sekreter ile daire reisleri, federasyonlar başkanları ve şubeler müdürleri genel direktör tarafından intihab ve Başvekil tarafından tayin olunurlar. Diğer memurlar ve müstahdemler doğrudan doğruya genel direktör tarafından intihab ve tayin olunurlar.

Madde 7 – Bir veya daha fazla spor nevileri, teknik ve idare bakımından birer federasyona bağlanır. Federasyonların adedi Beden terbiyesi genel direktörünün (istişare heyeti)nin de mütaleasını almak suretile yapacağı teklif üzerine Başvekil tarafından tesbit olunur.

Demek ki Neymiş?

İki cümle ile…

1959 öncesi şampiyonluklar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmî ve ulusal organizasyonlarıdır!

1959 öncesi şampiyonlukları inkar, cumhuriyeti inkardır!

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu / Atatürk’ün Gördüğü Şampiyonlukları Yok Sayamazsınız

#Fenerbahcenin28Şampiyonluğu


Bir Cevap Yazın