Menü Kapat

Halihazırda Şampiyon

Halihazırda Şampiyon

Hüseyin Zeki Bey ve İlhami Bey… 1913 Mayıs’ında yapılan bir maçta Fenerbahçe, Galatasaray’a 6-0 yenilip de bir gazete “Galatasaray İstanbul şampiyonu oldu” yazınca, iki Fenerbahçeli kağıt kaleme davranmışlar. Ve halihazırda şampiyon takımın Fenerbahçe olduğunu itiraf ettirip, “Biz onu kastetmedik vallahi” dedirterek gazeteyi yazdığına yazacağına pişman etmişler.

Fenerbahçe, 1911-1912 yılında İstanbul Şampiyonluğu’nu kazanmış, 1913 yılında ise ilgili lig düzenlenememişti.

Nur içinde yatsınlar. Onları keyifle okuyacaksınız…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Hüseyin Zeki Bey’in Mektubu

Muhterem efendim

Spora ait olarak her hafta yazmakta olduğunuz makaleleri muntazaman okumaktayım. Fakat maatteessüf, işbu makaleleri yazan muharrir efendinin hissiyatına kapılmakta olduğu pek bariz bir surette görülüyor.

Mesela bu haftaki makalesinde “Galatasaray Kulübü 1913 senesi şampiyonluğunu ihraz eyledi” demesinden kendisinin her halde mezkur kulübün mensubu olduğuna veya tarafdarı bulunduğuna hükmetmemek kabil olmuyor. Çünkü muharrir efendinin bilmesi icab ederdi ki : Bir kulübün bir senenin şampiyonluğunu ihraz etmesi için o kulübün o sene zarfında “İttihad” kulübüne dahil bulunan bilcümle kulüplerle ve her biriyle ikişer defa olmak üzere müsabakaya girişmesi lazım gelir.

Bu suretle şayet o kulübün kazanmış olduğu sayılar yekunu diğer kulüblerin sayıları yekunundan fazla olursa o senenin İstanbul Şampiyonluğu’nu ihraz eder ki o zaman “İttihad” kulübünde müteşekkil heyet tarafından resmen ilan olunur ve şampiyonluğunu kazanan kulübün ismi “şild”e hak ettirilerek kendisine tevdi edilir. Halbuki bu sene harp dolayısıyla böyle muntazam müsabakalar tertip olunamadı. Yalnız bir takım kulüplerin menfaatine olmak üzere ve İngiliz gençlerinin İstanbul’da bulunmasından bilistifade hususi müsabakalar tertip edildi.

İşte Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri arasında icra olunan müsabaka da ancak böyle hususi bir müsabakadan ibarettir. Ve Galatasaray kulübü için “mev’ud kupayı ihraz etti” denilmesi ancak efkar-ı tağlidden ibarettir. Yoksa bunun dediğimiz gibi şild ile hiçbir münasebeti yoktur. Yalnız müsabakaları tertip eden kulüp tarafından böyle bir kupa ihda olunmuştur.

Binaenaleyh bugün Fenerbahçe Kulübü resmen İstanbul şampiyonluğunu muhafaza ettiği gibi “şild” de kendi nezdindedir.

Muhterem Tasvir-i Efkar’ımız sütunlarını “spora” aid makalelere tahsis etmekle bu memlekete pek büyük hizmetler ifa etmektedir. Yalnız şurasını unutmamalıdır ki yazılacak makaleler kabil olduğu kadar bitarafane yazılmalıdır. Yoksa böyle bir taraf ilzam olunmakla diğer tarafın şevki kırılacağı tabiidir. Bu suretle de sporun terakkisine hizmet edilmiş olmayacak ve belki de makus bir netice elde edilecektir. Şimdi her halde ümid ederiz ki işbu makale-i aciziyi de ceride-i feridelerinin bir köşesine derc etmekle bitarafgirliğinizi ispat etmiş olacaksınızdır.

Spor heveskaranından ve Karilerinizden Hüseyin Zeki


İlhami Bey’in Mektubu

Şampiyonluk

Evvelki günkü Tasvir-i Efkar’da spora ait bir makale nazar-ı dikkatimi celbetti. Mezkur makalede geçen Pazar günü Kadıköyü’nde Union Kulüb’de icra olunan müsabakaların tarz-ı cereyanı, bilhassa futbola ait olan ciheti bir ehemmiyeti mahsusa ile zikrediliyor, ve sahib-i makale tarafından Galatasaray kulübüne İstanbul şampiyonluğu unvanı veriliyor. Ben spor müntesibi olmaklığım hasebiyle bu kadar mühim ihsana dayanamadım. Hakikat-i meselenin tavzihi için bir iki satır karalamaya cesaret ettim. Makalede deniyor ki:

“Kadimen birinciliği ihraz ederek esbab-ı adiyeden dolayı geçen senenin ligine iştirak edemeyen Galatasaraylılar bilahare tanzim-i sunuf eylediler, ve bu müsabakada Fenerbahçe’ye bihakkın galebe çalarak 1913 senesi İstanbul şampiyonu unvanını kazandılar”

Şimdi söz benim. Filhakika o günkü müsabakada Fenerbahçe mağlup düştü. Fakat bu mağlubiyet hiçbir zaman kati değildir. Olabilir ki lig dahilinde birinciliği kazanmış bir kulübü diğer bir kulüp mağlup edebilir. Lakin bu galibiyetle birinciliği yani şampiyon unvanını alamaz. Bir kulübün şampiyon olabilmesi, her sene futbol mevsiminde lig heyeti tarafından tertip olunan müsabakalara dahil olması, ve o müsabakalarda usulü dairesinde ihraz-ı tefevvuk edebilmesi ile kaimdir. Binaenaleyh Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan bu müsabakada şampiyonluk mevzubahis olamaz. Maksadım Galatasaray’a tariz değildir. Kendilerini tebrik ederim. Lig dahilinde birinciliği kazansınlar, ben de o zaman onları kemal-i samimiyet ve hararetle alkışlarım. Fakat halihazırda şampiyon Fenerbahçe’dir.

Fenerbahçe Kulübü Azasından İlhami

Bir Cevap Yazın