Menü Kapat

Bir Yalanın Sonu

Bir Yalanın Sonu

Türk futbolunun geçmişini sarıp sarmalayan ve müfrit kulüpçülük yüzünden doğrusu bir türlü söylenemeyen bir yalanın sonu geldi!

Üzerinden çok uzun zaman geçmedi, muhakkak hatırlarsınız; yazdığı “Spor Tarihi” (!) kitabı yere göğe konamayan birisi 1959 öncesi şampiyonluklar davasının önemli bir ayağı olan “Türkiye Futbol Birincilikleri” için şöyle yazmıştı: “Bunu TFF düzenlemiyor mesela. Bugünkü Kulüpler Birliği tarzı Türkiye İdman Cemiyetleri Birliği düzenlemiş. Kural yok, devamlılık yok. İsteyen katılıyor, istemeyen katılmıyor. Düşme yok, çıkma yok”

Şu saçmalığın insanları aptal yerine koymasını bir yana bırakın, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti “yok” yerine konuluyordu. Aşağıdaki Türkiye Reisicumhuru “Gazi Mustafa Kemal” ve Bakanlar Kurulu imzalı kararname, Türk futbolunda yeni bir devrin başlangıcını kayıt altına alıyordu.

Takip eden belgeler ve olaylar ile birlikte değerlendirildiğinde tespitimizde ne kadar haklı olduğumuz gün gibi ortaya çıkıyor. Neydi o tespit? 1959 öncesini inkar, devleti ve cumhuriyeti inkardır!

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı’nın Kamuya Yararlı Derneklerden Sayılması

Kurum : 30-18-1-1 / KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI (1920-1928)

Yer Bilgisi : 8-47-14

Belge Tarihi : 16.01.1924

Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet
Kalem-i Mahsus Müdüriyyeti
Aded
170

Kararname

Türk gençliğinin bedenen ve ahlâken teâlîsine çalışmayı gâye ittihâz eden cemiyetlerinin cem’i-iâneyi teshîl ve rüsûm ve tekâliften iktisâb-ı istisnâiyyet etmesi ve esnâ-i faaliyette makamât-ı resmiyyeden daha ziyade muavenet görebilmesi için menâfi-i umumiyyeye hâdim müessesât meyanına idhâli istirhâmını hâvî Türkiye İdman Cemiyyetleri İttifâkı nâmına reis Sami imzasiyle mu’tâ istid’aname ile cemiyyet-i mezkûrenin gayesi Türk gençliğinin terakki ve teâlîsine hâdim ve kayd-ı menfaattan tamamen âzâde olduğu ve her memlekette idman cemiyyetlerinin bu suretle telakkî edilerek her türlü himâyeye mazar bulunduklari cihetle bu güne kadar izhÂr ettikleri faaliyyet itibâriyle gâyesi esasâtı ile mütevâfık bir şekilde ibrâz-ı mesâiden mezkûr cemiyyetin de menâfi-i umumiyyeye hadim bir müessese ad olunması mufafık olacağı hakkındaki Maarif Vekalet-i Celilesinin mutalaâtı İcra Vekilleri Heyetinin 16/1/346 tarihli ictimâında ledel-kırâe: Cemiyyet-i mezkûrenin menâfi-i umumiyyeye hâdim müessesât meyânına idhâli kabul olunmuştur. 16/1/340

Türkiye Reisicumhuru
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Başvekil – İsmet İnönü
Şer’iyye Vekaleti Vekili – Seyid Bey
Müdafaa-i Milliyye Vekili – Kâzım Özalp
Adliye Vekili – Seyid Bey
Dahiliye Vekili – Ferid Tek
Hariciye Vekili – İsmet İnönü
Maliye Vekili – Mustafa Abdülhâlik Renda
Maarif Vekili – İsmail Safa Özler
Nafia Vekâleti Vekili – İsmail Safa Özler
İktisat Vekili – Hasan Hüsnü Saka
Sıhhıye Vekili – Doktor Refik Saydam
Erkân-ı Harbiyye-i Umumiyye Vekili – İsmet İnönü
Mübâdele, İmar ve İskân Vekili – Mustafa Necati Uğural


Bir Yalanın Sonu
Bir Yalanın Sonu

Bir Cevap Yazın