Menü Kapat

Alber Efendi’nin Mektubu

Alber Efendi'nin Mektubu

1934 yılında Türkiye yelken birinciliklerinde ortalık karışmış. “İzmir Spor Muhabiri” Alber Efendi’nin mektubu, olaya İzmir tarafından bakarken bize hoş bir metin sunuyor. Keyifli okumalar.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


İstanbul-İzmir Meselesi

Türkiye yelken birinciliğine iştirak için İzmirden yelken amatörlerile beraber birçok meraklı da İstanbul’a gelmiştir. Bu yarışlar futbolde olduğu gibi, yelkencilikte de iki mıntakanın sıkı rekabetine vesile olmuştur.

Moda’da yapılan yarışlara ait Fenerbahçe kapdanının iki mecmuada neşredilen yazısı dolayısile yarışları takip etmek için İzmir’den gelen spor muharriri Alber efendiden aldığımız mektubun bazı parçalarını aşağıya dercediyoruz.

Denizcilik federasyonunun bu husustaki resmí tebliği de Alber efendiye hak verdigi için bu mektubun neşrinde bitaraflığımızin mevzubahs edilemiyeceğine de kaniiz.


Muhterem efendim

Cumartesi günü intişar eden Olimpiyat ve Türkspor mecmualarında yelken yarışları dolayısile bilhassa Olimpiyat mecmuasında Fenerbahçe kaptanı Kadri Bey tarafından yazılan yazıyı hayretle okudum.

Denizcilikten az çok anlamak ve bir gazeteci olmaklığım dolayısile efkârıumumiyeyi tenvir maksadile bu yazıyı yazmaya mecbur oldum.

Kadri Beyin iddia ettiği gibi Fenerbahçeli Hayrı yarışı bitirmemiştir. Hayri Bey tatil edilen bir yarışa devam etmiş ve ancak yarışın bir turunu ikmal etmiştir.

Yarışları tatil etmek keyfiyetine gelince; hâdise aynen şu şekilde cereyan etmiştir. Deniz işlerile uğraşanlar gayet iyi bilirler ki: Böyle sert havalar ekseriya akşama doğru hafifler ve rüzgår kuvvetini kaybeder. Bu sebepledir ki saat 15te başlaması mukarrer olan yarışlara ancak saat 17de başlandı.

Tam saat 17de starttan başta İzmirli Tahir Beyin Meleği arkasından yine Izmirli Refik ve Fethi Beylerin idare ettikleri Acarı ve bunları takiben İstanbullu Hayrl ve Şeref Beylerin şarpileri çıkmıştır.

Hakem heyeti yarışları büyük bir dikkatle takip ediyordu, Rüzgâr da daha fazla şiddetli esmeye başladı. Vakta ki şarpiler Kınalıada önündeki şamandırayı geçmeden evvel rüzgâr şiddetini arttırmış hakem heyeti müsabıkların yarışa devam edemiyeceklerini takdir ederek yarışların tatilini tahtı karara almış ve keyfiyetten Harun Bey vasıtasile Tahir, Refik, Hayri ve Şeref Beyleri haberdar etmiştir.

Bu tebliğ üzerine Fenerbahçeli Hayri Beyden maada diğer müsabıklar tatil kararını infaz ederek yollarından dönmüşlerdir.

Vaziyet bu merkezde iken Fener kaptanının yarışın Hayri Bey tarafından muvaffakiyetle bitirildiğini iddia etmesi doğru değildir.

Kadri Bey diyor ki: Bu musabakalarda alâkadar olan Fenerbahçe ile Anadolu klüpleri olduğuna göre hakem heyetine bu iki klüpten hiç kimseyi ithal etmemek lâzım gelirmiş. Evvelâ Kadri Beye hatırlatalım ki Ziya kaptan hakem değildi ve burada Fenerbahçe Anadolu meselesi yok ortada, ancak İstanbul, Izmir meselesi vardır.

Netice itibarile bu hadisede Kadri Bey kıraldan ziyade kıraliyet taraftarı kesilmiştir. Çünkü Hayrı Bey yarışı terketmiş ve kendi arzususile Maltepe kenarından yavaş yavaş avdet etmiş bu müsabakayı bitirdiğini hiçbir suretle iddia etmemiştir ve edemezdi de. Ortada mevcut olmiyan bir hakkı aramak kulüpçülükten mütevellit fazla bir gayretkeşlik olur.

İzmir Spor Muhabiri Alber | 25 Ağustos 1934 – Vakit Gazetesi (Alber Efendi’nin Mektubu)

Bir Cevap Yazın