Menü Kapat

Mükemmel Bir Spor Yeri

Mükemmel Bir Spor Yeri

3 Temmuz 1923 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde “Şehrimizde Mükemmel Bir Spor Yeri” imzalı bir yazıya rastladık. İlerleyen yıllarda Fenerbahçe ve Türk spor tarihinin önemli maçlarına sahne olacak “İstiklal Sahası” bu şekilde duyurulmuş. Keyifli okumalar…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu

Not: İlk yazıdan bir hafta sonra, bu kez Hakimiyet-i Milliye’nin spor yazarı “Azizoğlu” imzasıyla bir ek yapılmış konuya… Onu da yazının altına ekledik.


Şehrimizde Mükemmel Bir Spor Yeri

Şehrimizde, bütün gayretleri, ricaları rağmen iyi ve temiz bir spor yeri yapmak imkânı olamadı. Hele Cebeci’de sporcularımızın ayaklarıyla tesviye edilmiş olan tarla da bu sene ekilince, sporcular büsbütün fena bir mevkide kalmışlar ve biraz aşağıdaki gayri sıhhi yerde oynamaya başlamışlardır. Oralardaki su birikintileri ve diğer biçimsiz vaziyet seyircileri de izaç ediyordu.

Hâlbuki bu haftadan itibaren sporcular ve seyirciler mükemmelen hazırlanmış bir yer bulacaklardır. Müteaddit spor takımları teşkil etmiş olan Meclis Muhafız Kıtaatı, istasyonun arkasında pek güzel bir spor sahası tarh ve tanzim eylemiştir. Buranın yegâne eksiği, Avrupa’daki spor mahallelerindeki oturma mahalleridir. Fakat arazinin biraz meyilli olması bu noksanı da tadil eylediği gibi kurulan müteaddit çadırlar da istirahati temin edecektir. Hatta bir büfe yapılması da mutasavverdir.

Spor sahası bir futbol mahalli ve bunu beyzi şekilde kuşatan bir koşu yeri ihtiva eylemektedir. Cuma gününden itibaren bütün spor takımlarına açık bulunacaktır. Aynı zamanda her Cuma mızıka da bulunacaktır.

Bu suretle senelerce temin edilemeyen bir gezinti mahalli, en nihayet askerlerimizin teşebbüsü ile meydana çıkmış bulunuyor.

Muhafız spor takımlarının yakın muvaffakiyetlerini görmek isterken bu güzel işteki gayretlerini de alkış deriz.

3 Temmuz 1923 – Hakimiyet-i Milliye Gazetesi


İstidraden birlik heyetinin bir noktaya nazar-ı dikkatini celp etmek isterim. Meclis Muhafız Taburu’nun istasyon arkasında “İstiklal Meydanı” namıyla vücuda getirdiği spor sahasının ilanlarını okudum. Birlik heyetinin de resmen haberdar edildiğini biliyorum. Acaba kulüplerimiz bu güzel sahada niçin müsabakalarını yapmıyor? Şimdiye kadar sahasızlıktan şikâyet eden idmancılarımız acaba Cebeci’de taşlıklı, pislikli sahadan neden ayrılamıyor? İstasyonun şehir için merkezi bir vaziyeti haiz olması ve şehrin de etrafa doğru tevsi edeceği nazar-ı dikkate alınırsa ve bu hafta Muhafız Taburu bölükleri arasındaki futbol maçlarına gelen seyircilerin kesreti düşünülürse bazılarınca serdedilen fikirlerin pek boş olduğu meydana çıkar. Bu hususta birliğin acilen bir karar vermesini temenni ederken meydanı vücuda getiren Tabur Kumandanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey’le rüfekasına sporcuların en derin teşekkürlerini burada söylemeyi bir vazife telakki ederim.

10 Temmuz 1923 – Hakimiyet-i Milliye Gazetesi


Ankara İdman Birliği Umumi Kitabetinden:

1-Ankara İdman Birliği heyet-i umumiyesinin 9 Temmuz 39 (1923) tarihli içtimaında “Ankara Futbol Birinciliği” müsabakalarıyla bilumum spor müsabakalarının badema Meclis Muhafızgücü’nün istasyon arkasında vücuda getirdiği “İstiklal Meydanı”nda icrası ittifakla kabul edilmiştir.

2-13 Temmuz 39 Cuma günü Sanatkaran Gücü ile Turan birinci takımları arasındaki lig maçı “İstiklal Meydanı”nda yapılacaktır.

3-Bu hafta ayrıca Meclis Muhafızgücü bölükleri arasında sürat ve mukavemet koşularıyla eşik yarışları icra edilecek ve birincilere Muhafızgücü tarafından münasip hediyeler verilecektir.

4-Seyircilerin istirahati ve oyuncuların soyunması için çadırlar ihzar edilmiştir.

5-Soğuk meşrubatla saireyi füruht etmek üzere bir büfe vardır.

6-Her hafta Meclis mızıkası tarafından en müntahab parçalar çalınacaktır.

7-Müsabakalara öğleden sonra dört buçukta iptidar olunur.

8-Duhuliye yoktur.

12 Temmuz 1923 – Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

Bir Cevap Yazın