Menü Kapat

1922 Moda Deniz Yarışları

1922 Moda Deniz Yarışları

Fenerbahçe tarihini yazarken bir yandan da spor tarihinin izlerini sürmeye devam ediyoruz. Arşivde dolaşırken karşımıza 1922 Moda Deniz Yarışları çıktı. Türk ordusu, işgalci Yunan ordusu karşısında zaferden zafere koşarken 31 Ağustos 1922 günü İstanbullular Spor Âlemi dergisinde bu zaferin işareti spor haberlerine göz gezdiriyordu. Tabii bilmeden…

Keyifli okumalar…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Moda Deniz Yarışları

Taht-ı himaye-i hazreti padişahide olarak malûlin-i askerîyeye muavenet heyetince hasılatı malûl gazilere aid olmak üzere Ağustos’un yirmi beşinci Cuma günü Moda koyunda tertip edilen deniz yarışları o gün İstanbul’un Türk ve ecnebi mehafiline mensup pek çok kibar zevatın ve büyük bir kitle-i temaşakaranın huzuruyla icra edilmiştir.

Yarışlara Galata yatında ahz-ı mevki eylemiş olan ve Haliç komodoru Kaymakam Cevad Beyefendi’nin riyasetinde bulunan Ertuğrul sefine-i hümayunu süvarisi Nafi ve ikinci süvarisi Sedad ve komodor muavini İsmail Hakkı Beylerle Anadolu İdman Kulübü reisi ve gazetemiz sermuharriri Burhaneddin Beylerden mürekkeb hakem heyetinin idaresi altında saat üçte başlamıştır.

Saat altıya çeyrek kala hitama eren yarışlara büyük küçük pek çok tekneler iştirak etmiş ve birçokları da havanın sertliğinden ve semtinin bu’diyetinden dolayı gelemedikleri gibi Haliç İdman Kulübü tekneleri yolda hırpalanarak yarışa girememiş, Anadolu kulübü de reisinin hakem heyetinde aza bulunması sebebiyle yarışa tekne sokmamıştır.

Birinci Yarış (Bir Çifte Sandal)

Birinci: Ramazan Çavuş – Kasımpaşa

İkinci: Yahya – Fener

İkinci Yarış (İki Çifte Sandal)

Birinci: Kazım – Hasköy

İkinci: Abdullah – Hilal

Üçüncü Yarış (İki Çifte Kaba Futa)

Birinci: Abdullah – Karaköy

İkinci: Tahsin – Anadolu Hisarı

Dördüncü Yarış (İki Çifte Futa)

Birinci: Haşim Sami – Eyüp

Yalnız iki tekne olduğundan ikinci yoktur.

Beşinci Yarış (Bir Çifte Balık Kayığı)

Birinci: Kadir – Hasköy

İkinci: Ramazan – Hasköy

Altıncı Yarış (İki Çifte Kulüp Futası)

Birinci: Ziya Kaptan – Fenerbahçe

İkinci: Galip Bey – Fenerbahçe

Yedinci Yarış (Mekteb-i Bahriye Kikleri)

Birinci: 14 Numara

İkinci: 16 Numara

Sekizinci Yarış (Sefain-i Harbiye Kikleri)

Birinci: Yavuz

Dokuzuncu Yarış (Beş Çifte Sefain-i Harbiye Filikaları)

Birinci: Hamidiye

Onuncu Yarış (Dört Çifte Alamana Kayıkları)

Birinci: İstepan – Yenikapı

On Birinci Yarış (İki Çifte Sandal)

Birinci: İtfaiye – Fener

İkinci: Ali – Sirkeci

On İkinci Yarış (Altı Çifte Sefain-i Harbiye Filikaları)

Birinci: Yavuz

Amatörler Arasında (200 Yarda Sürat Yüzme Yarışı)

Birinci: Galatasaray kulübünden Sedad Bey

İkinci: İdman Yurdu’ndan Hayri Bey

Serbest Yüzücüler Arasında Aynı Mesafede Birinci: Osman

Yağlı Direk’te Yavuz mürettebatından Mehmed Çavuş ihraz-ı muvaffakiyet eylemiştir.

Yarışların hitamını müteakip Moda’da Bomonti gazinosunda Şehzade Ziyaeddin Efendi hazretlerinin huzurlarıyla tevzi-i mükafat merasimi icra olunmuş ve bilhassa Mekteb-i Bahriye ve Efrad-ı Bahriye-i Şahane ile idmancılar alkışlanmıştır.

Yarışta erkan-ı bahriyemizin hemen ekserisi hazır bulunmakla beraber düvel-i itilafiye zabitanı da med’uv bulunmakta idiler.

Vesaitin herkesçe malum olan noksanı ve ahval-i hazıranın izahtan müstağni olan ehemmiyeti ile beraber yarışlar intizarın fevkinde bir intizam dâhilinde cereyan eylemiş ve halkın malul gazilere muavenet için büyük bir kadirşinaslık ibraz eyledikleri maaşükrân meşhud olmuştur.

Ümit ederiz ki gelecek sene bu sefer görmek istemediğimiz bazı noksanlar da tamir edilir.

İstikbalden emin bir kalp ve dimağ ile daha müsterih günlerde, daha vasi programlı yarışlar tertibine ve bilhassa Osmanlı denizciliğinin yavrularındaki cevheri dost ve misafir devletler bahriyesiyle mukayeseye muvaffak olmamızı büyük Tanrı’dan dileriz.

Spor Âlemi – 31 Ağustos 1922

Bir Cevap Yazın