Menü Kapat

1924 Türkiye Futbol Birinciliği

Başbakan İsmet Paşa ve Bakanlar Kurulu üyeleri Türkiye Birinciliği müsabakalarını izlerken
(25 Eylül 1924 tarihli Spor Alemi dergisinden)

29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilanından bir sene sonra, yeni başkent Ankara, Türkiye’nin ilk resmî ve ulusal şampiyonluk organizasyonu olan Türkiye Birincilikleri’ne sahne oldu. Bu tefrikada Harbiye’nin şampiyonluğu ile biten turnuvanın Hakimiyet-i Milliye gazetesindeki detaylı haberlerini okuyacaksınız. Huzurlarınızda 1924 Türkiye Futbol Birinciliği!

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


3 Eylül 1924 / Hakimiyet-i Milliye

Şehrimizde büyük Faaliyet

On Dört Mıntıka Toplanmak Üzere

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı riyaseti tarafından Reisicumhur Gazi Paşa hazretlerine 30 Ağustos zaferinin yıl dönümü münasebetiyle bervechi ati telgraf keşide kılınmıştır :

Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine

Genç cumhuriyetimizin feyziyle büyük bir inkişafa mazhar olan İdman Cemiyetleri İttifakı ilk Türkiye birincilik müsabakalarını zaman-ı riyasetinizde Ankara’da yapmakla bahtiyardır. Bütün Türk idmancıları namına zat-ı devletlerinize arz-ı şükran ve tekrimat eylerim büyük reisimiz efendimiz hazretleri.

T.İ.C. Reisi Ali Sami

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa hazretleri cevaben şu telgrafı lütuf buyurmuşlardır:

Ankara’da : T.İ.C.İ. Reisi Ali Sami Bey’e

30 Ağustos zaferinin hatırasını ihya vesilesiyle vaki olan tebrikat ve temenniyatınıza teşekkür ederim.

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal

İsmet Paşa Hazretleri Nezdinde

Dün Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Heyetini Kabul Buyurdular

Dün öğleden sonra Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kongresi muvakkat heyet-i icraiyesi Başvekil İsmet Paşa hazretleri tarafından kabul buyurulmuşlardır. Paşa hazretleri murahhas beylerden şehirleri idman teşkilatları hakkında bir müddet samimi ve mültefit suallerle izahat aldıktan sonra memleket sporcularına : İttihad ve sporun memleketimizde hakkıyla tesis edebilmesi için ilmi yollardan yürünmesi lüzumunu pek kıymetli ifadelerle anlatmışlardır.

Vali Vekili Bey’in İade-i Ziyareti

Evvelki gün kendilerini ziyaret eden Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı heyetine Vali Vekili Bey dün iade-i ziyaret etmişlerdir.

Heyet, Kazım Paşa Nezdinde

Müdafaa-i Milliye Vekili Kazım Paşa hazretleri heyeti makamlarında kabul buyurmuşlardır. Son icra edilecek müsabakalar hakkında izahat alan Paşa hazretleri idmancılarımıza muvaffakiyetler temenni etmişlerdir.

Heyet, Maarif Vekili Bey Nezdinde

Maarif Vekili Vasıf beyefendi (Maarif ve Spor) teşkilatının telifi için ilmi ve vakıfane fikirlerle heyeti tenvir etmişler ve şimdiye kadar yaptıkları muavenete ilaveten daha ne istediklerini idmancılardan sormuşlardır. Bu suretle az çok mahrumiyete katlanan gençlerimizin birçok ihtiyacatının daha temin edildiğini kemal-i memnuniyetle kaydederiz.

  • Mıntıka rüesasından teşkil edilen heyet-i icraiye ikinci içtimaını dün saat onda Erkek Muallim Mektebi’nde akdederek matbuat bürosuna ait vezaifi taksim eylemiştir. Müsabakaların netaicini tebliğe ve spor teşvikatına müteallik makaleler tahririne Ferit Faik, ziyaretler, kararlar ve içtimalarla her türlü münasebata müteallik istihbarata Sıtkı Hamit, kongre safahatını matbuata tebliğe Eminüddin Bey memur edilmiştir.
  • İdmancılara ait umur ve hususatla iştigal etmek üzere Erkek Muallim Mektebi’nde bir müracaat kalemi tesis olunmuştur. İaşe ve ibate, kongre matbuat ve istihbarat, müsabaka şubelerine tefrik edilen bu kalem saat ondan on ikiye kadar ifa-i vazife edecek ve bilumum idmancıların müracaatına açık bulunacaktır.

T.İ.C.İ. kalemi ve heyet-i icraiyenin dün teşkil ettiğini haber verdiğimiz kalemleri Erkek Muallim Mektebi’nde sabahları 10’dan 12’ye kadar faaliyette bulunacaktır.

  • Bugün saat onda bütün idmancılar istasyonda toplanarak İstanbul tarikiyle gelecek olan son idmancı kafilesini istikbal edeceklerdir.
  • Bugün saat dörtte bilumum menatık idmancıları millet bahçesinde saf-ı harb nizamında içtima edeceklerdir. Rasime-i takdimi müteakip önlerinde mızıka olduğu halde manga kolunda şehri dolaşacaklardır.
  • Henüz güreş ve atletizm birincileriyle hakem namzetleri esamisini göndermeyen mıntıkaların talimatnamedeki sarahat dairesinde mezkur isimleri serian müracaat kalemine göndermeleri rica edilmektedir.
  • Maarif Vekaleti Sıhhiye Vekalet-i Celilesinden idmancılara tevzi için bir miktar kinin talep etmiştir.
  • Tahtakale ve Şengül hamamları münavebe ile saat yediden ona kadar idmancılara tahsis edilmiştir.
1924 Türkiye Futbol Birinciliği
3 Eylül 1924 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesi

DEVAM EDECEK