Menü Kapat

Harb-i Umumi Panoraması IV

Kıymetli büyüğümüz Seyhun Binzet‘in koleksiyonundan müthiş bir parçayı daha yayınlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından birkaç albüm halinde yayınlanan Harb-i Umumi Panoraması IV numaralı albüm ile karşınızda… Araştırmacılar için çok değerli olabilecek bu kaynakları paylaştığı için Seyhun ağabeye bir kez daha sonsuz teşekkürler ediyoruz.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Harb-i Umumi Panoraması | Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından neşrolunmuştur.

Mecruhin-i Gazi-i Osmaniye için ahiren İstanbul’da küşad olunan muhtelif hastanelere Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nce Haziran ibtidasına kadar ita ve ihda olunan eşya ve levazım listesidir. (1)

Azerbaycan’da ileri harekatımız.

1) Muavenet-i Milliye Süvarisi Hilmi Bey Kaptan. 2) Sultanhisar Süvarisi Rıza Bey Kaptan. 3) Muavenet-i Milliye Alman zabiti.

Golyat İngiliz zırhlısını gark eden Muavenet-i Milliye torpido muhribi.

Marmara’da AE2 İngiliz tahtelbahirini gark eden Sultanhisar torpidosu.

On Birinci Kolordu karargah heyeti.

Askerlerimiz hal-i istiharatte iken.

Avusturya ve Macaristan’ın kahraman (Uo) tahtelbahiri Adriyatik denizinde 12.000 tonilatoluk Fransız zırhlısını gark ederken – Köşede tasviri görülen zat (Uo) tahtelbahirinin kumandanı (Von Trapp)tır.

Bir İngiliz drednotu.

Balıkesir’de İngiliz ve Fransız üserası tenezzüh ederken.

Balıkesir’de üseraya tifo aşısı ameliyatı yapılırken.

Balıkesir’de esir İngiliz efradı.

Balıkesir’de İngiliz, Fransız ve Rus esir zabitanı.

Mekkarelerden şimendiferlere nakliyat.

Azerbaycan’da mücahidler.

Kafkasya’da karlar üzerinde hudud taburu.

Kafkasya’da karlar içinde mecruh gaziler.

Kafkasya’da bir hudud taburu karlar üstünde.

Kafkasya’da bir hudud taburu.

Kale-i Sultaniye’de “Ocean” İngiliz zırhlısının garkı.

Karadeniz’de bir muharebe-i bahriye.

Rus üserası oyun oynarken.

Esir Fransız efradı oyun oynarken.

Balıkesir’de üseraya yemek tevziatı.

Kadırga hastanesinde islam hanımların mecruh gazilere muvanet-i şefkatkaranesi.

Almanya’da hastabakıcılığı vazife-i şefkatkaranesini ifa ederken mecruh düşen ve İmparator tarafından bir nişanla taltif olunan …

Gazi mecruhların Gülnihal vapuruyla Dersaadet’e muvasalatı.

Gazi mecruhların Sirkeci’de kemal-i neşatla vapurdan hürucları.

Gazi mecruhlara Hilal-i Ahmer’in hizmet-i şefkatkaranesi.

Sivastopol’un bombardımanı.

Fransız zırhlısı Bouvet’nin Osmanlı bataryası tarafından suret-i garkı.

Esir Rus kaptanları.

Marmara’da gark edilen İngiliz tahtelbahirinin esir edilen zabitan ve efradı.

Yavuz Sultan Selim zırhlısıyla Midilli kruvazörünün Odesa’yı bombardımanı.

Tayyaremizden düşman mevkiine bomba atılması.

Emden kruvazörü kumandan ve zabitanı Almanya sefiri tarafından erkan-ı hükümete takdim olunurken. 1) Enver Paşa. 2) Almanya Sefiri. 3) Emden Kumandan ve Zabitanı. 4) Şehremini. 5) Amiral Souchon Paşa

Kahraman Emden kruvazörü kumandanının düşman eline düşmekten kurtarılmış olan bayrağı ile birlikte İstanbul’a muvasalatı.

Anadolu efrad-ı cedidesinin şevkle kıtaatına iltihakı.

Mecruhin-i Gazi-i Osmaniye için ahiren İstanbul’da küşad olunan muhtelif hastanelere Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nce Haziran ibtidasına kadar ita ve ihda olunan eşya ve levazım listesidir. (2)