Menü Kapat

Harb-i Umumi Panoraması VI

Kıymetli büyüğümüz Seyhun Binzet‘in koleksiyonundan müthiş bir parçayı daha yayınlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından birkaç albüm halinde yayınlanan Harb-i Umumi Panoraması VI numaralı albüm ile karşınızda… Araştırmacılar için çok değerli olabilecek bu kaynakları paylaştığı için Seyhun ağabeye bir kez daha sonsuz teşekkürler ediyoruz.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Osmanlı kahramanları siperde.

Veliaht-ı Saltanat devletli necabetli Yusuf İzzeddin Efendi Hazretleri Çanakkale cephe-i harbinde.

Birinci Ordu Kumandanı Von Der Golç Paşa Hazretleri ve rüfeka-i muhteremesi Karadeniz sahili menatık-ı askeriyesinde.

Müşir Von Der Golç Paşa Hazretleri ve maiyetleri erkanı Karadeniz sahilindeki menatık-ı askeriyeyi teftiş ederken.

Kafkas Ordusu kumandan ve erkanından bir heyet-i askeriye.

Askerlerimiz hal-i istirahatte.

Bir Osmanlı tayyaresiyle heyet-i zabitanı. 1) Tayyareci Bahriye Yüzbaşısı Hüseyin Bey. 2) Alman tayyareci. 3) Alman tayyareci. 4) Tayyareci Mülazım Mehmet Ali Bey. 5) Rassid Topçu Mülazım Hüseyin Efendi. 6) Zabit İsmail Hakkı Efendi. 7) Rassid Topçu Mülazım Salih Efendi. 8) Tercüman. 9) Makinist. 10) Makinist) 11) Makinist. 12) Makinist. 13) Makinist. 14) Makinist.

Osmanlı askerleri mitralyözleri ile ateş ederken.

Osmanlı dilaverleri muharebeden sonra hal-i istirahatte.

Anadolu demiryolu hattında bir askeri katar.

Osmanlı askeri top başında.

İngiliz hatt-i harp sefaininden 15 bin tonluk Majestik zırhlısının Çanakkale Boğazı medhalinde bir Alman tahtelbahiri tarafından torpillenmesi ve batışı.

Çanakkale darülharbinde bir kumandan kıtaata emirler gönderirken.

Askerlerimiz Çanakkale’de bir çeşme başında.

Kafkas cephesinde alınan Rus esirlerden bir takımı.

Esir edilen ve ilk kafile olarak Erzurum’a sevk olunan Rus üserası.

Erzurum’a ikinci kafile olarak getirilmiş olan Rus esirleri hükümet konağı pişgahından geçirilirken.

Kafkas cephesinde esir alınan zabitandan bir kısmı.

Kafkas cephesinde Erzurum’a sevk olunan üseradan bir kısmı.

Çanakkale pişgahında pek ağır surette rahnedar olduktan sonra Limni Adası’nda Mondros Limanı’na çekilen İngiliz sefine-i harbiyesinin bu limandaki hali.

Varşova büyük kilisesi pişgahında Alman askerlerinin geçitresmi.

İtalya hududu muharebeleri: Avusturyalıların taarruz eden İtalyan askerlerini püskürtmeleri.

30,5’luk Avusturya obüs topunun yerleştirildikten sonra endaht vaziyetindeki manzarası.

Lehistan saha-i harbinde: 30.5’luk bir Avusturya obüs topunun tahrip ettiği bir Rus istihkamı.

Varşova istihkamatından birisinin dahili.

Lehistan saha-i harbinde: Tahrip edilmiş bir köprü.

Varşova şehrinin ortasından geçen nehrin üstünde Almanların dubalarla köprü kurmaları.

Lehistan saha-i harbinde: Almanların kurdukları harp köprüsünden Moskof üserasının müruru.

İtalya hududunda Avusturyalıların Tirol dağlarına mühimmat nakli.

Şam-ı Şerif’te Selahattin Eyyubi Hazretlerinin türbesine talik olunmak üzere Almanya İmparatoru İkinci Wilhelm Hazretleri tarafından ihda olunan fanus-u müzeyyen.