Menü Kapat

Fenerbahçe Müessisleri

1932 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yayınlanan bir kitapçıkta Fenerbahçe’nin müessisleri, yani kurucuları tanıtılmış. Farklı tarihlerde, farklı sayılarla yayınlanan bu liste, o yıllarda toplam 62 kişiden ibaretmiş. Bu isimler alfabetik sırayla yazılmış. Çok önemli bir belge…

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


A-E Arası

1) Ahmet Nuri Bey (İbnirefik)
Kulübe ilk senelerinde intisap etmiş ve hizmetlerde bulunmuştur. Muharrir ve müelliftir.

2) Alaattin Esat Bey
Ankara’da Yün-İş muhasebesinde memurdur. Küçük takımlarda yetişmiş, birinci takımlarda yetişmiş, birinci takımda senelerce oynamıştır. “Futbol Artisti” olmakla maruftur. Buraya gelen ecnebi takımlarının ve Avrupa turnesinde kendisini seyreden bütün halkın derhal nazarı dikkatini celbeden bir avcı hakimiyetine maliktir. On dört defa beynelmileldir.

3) Ali Muhiddin Bey (Hacı Bekir Zade)
Müessis âzâdan olan Ali Muhiddin Bey kulübün mâlî işlerinde çok çalışan ve kulübe büyük yardımlarda bulunanlardandır.

4) Ali Naci Bey;
Senelerce Türk matbuatında gazete sahipliği, başmuharrir sıfatıyla hizmet etmiş, Fenerbahçe’nin lehinde yaptığı neşriyatla esasen halk kütleleri arasında çok sevilen Sarı-Lacivertlilerin muhabbetlerini kalplerde kökleştirmiştir. Şimdi Anadolu Ajansı’nın Balkan mümessilidir.

5) Arif Rıza Bey
Küçük takımlarda futbola başlamış, sırasıyla birinci takıma kadar geçmiştir. Geçirdiği bir hastalık yüzünden istifade edilecek bir yaşta futbolu terk etmiştir. Liman şirketinde memurdur.

6) Asaf Bey
Deniz inşaat mühendislerinden olan bu zat kulübü ilk kuranlardan biridir.

7) Bedri Hakkı Bey
Küçük takımlardan başlayarak birinci takımda ve milli futbol ekibimizde oynamıştır. Kadıköyü’nde Altıyolağzı’nda diş doktoru.

8) Cafer Ali Bey
Senelerce birinci takım müdafaasında sarı lacivert forma için çok çalışmıştır. Milli takımda yer almış kıymetli futbolcularımızdandır. Eczacıdır.

9) Celal Bey
Kulübe bilahare intisap etmiş olmakla beraber çok hizmetleri görülmüştür. Elektrik şirketi memurin müdürüdür.

10) Emin Ahmet Bey
Seyrisefain sabık memurlarından

11) Enver Bey
Kulübü ilk kuranlardandır. Senelerce ecnebi mekteplerde Türkçe okutmuş, rüsumat müfettişliği yapmıştır.

12) Enver Cemal Bey
Büyükdere belediye muhasebecisidir.

F-H Arası

13) Fahir Bey
Darülfünun kimya şubesinde asistandır. Üçüncü takımdan başlamış, birinci futbol takımında beş sene sol muavin oynamıştır.

14) Fuat Hüsnü Bey
Mütekait bahriye kaymakamı ve sabık üssübahri kumandanı. İlk Türk futbolcusu olmakla maruftur.

15) Galip Bey
Senelerce Fenerbahçe’de oynamış, emektar bir futbolcudur. Bütün gençler için numune olmaya layık bir spor adamıdır. Şimdi Fenerbahçe Stadı’nın müdürlüğü vazifesini kabul etmiştir.

16) Hakkı Saffet Bey
Kulübü ilk kuranlardan biridir. Emlak ve Eytam Bankası umumi müdürüdür.

17) Hakkı Şinasi Paşa
İstanbul mebusu. Kulübe çok hizmet etmiştir.

18) Hamdi “Nebizade” Bey
Kulübe değerli himmetleri dokunmuştur. Trabzon mebusudur.

19) Hamit Hüsnü Bey
Kulübün ilk inkişaf devrelerinde senelerce başta bulunmuştur. Doktordur.

20) Hasan Kamil Bey
Fenerbahçe’nin ilk takımlarında oynamıştır. Amerika’dan dönüşte uzun müddet Fenerbahçe’nin ve milli takımın kaptanlığını yapmış. “Dalgakıran” lakabıyla şöhret kazanmıştır. Standart Oil şirketinde memurdur.

21) Hayri Celal Bey
İdare heyetinde senelerce çalışmıştır ve umumi katiptir. Muhtelit mübadele komisyonunda memurdur.

22) Hikmet Agah Bey
İlk takımlarda sol açık oynamış ve bu mevkide senelerce rakipsiz kalmıştır. Rıhtım şirketinde memurdur.

23) Hulki Bey
Kulübün futbol ve hokey takımlarında uzun müddet çalışmış, denizcilikte himmeti görülmüştür. Emlak sahiplerindendir.

24) Hulki Bey
Ticaretle meşguldür.

25) Hüseyin Hüsnü Bey
Kulübe ilk intisap edenlerden olup şimdi Girit’tedir.

26) Hüseyin Sami Bey
Küçük takımları çalıştırmak suretiyle kulübün son yıldızlarını bizzat yetiştirenlerden ve kulübe büyük hizmetleri dokunanlardan biridir. İş bankası umumi müfettişidir.

27) Hüsnü Bey
Çok eski bir sporcu olan Hüsnü Bey kulübe cidden değerli hizmetler ifa etmiştir. Geyve kaymakamıdır.

İ-N Arası

28) İsmet Salih Bey
Futbol, teniz, denizcilik ve boks şubelerinde çalışmıştır. Zamanının en iyi futbolcularındandı. Senelerce Fenerbahçe’de ve milli takımda merkez muavin oynamıştır. Adana askeri hastanesi göz mütehassisidir.

29) Kadri Celal Bey
Küçük takımlardan başlayarak birinci takımda senelerce muavin ve müdafi oynamıştır. On bir defa beynelmileldir. Tütün inhisarı memurlarındandır.

30) Kemal Aşkı Bey
Kulübe ilk senelerinde girmiştir. İlk kulüp binasını Fenerbahçelilere tahsis etmiştir. Mühendistir.

31) Kemal Cenap Bey
Yeni, fakat çok yardım etmiş müessislerdendir. Memleketin en kıymetli profesör ve doktorlarındandır.

32) Kenan Hasan Bey
Çok çalışkan bir Fenerbahçelidir. Mütehassis röntgencidir. Yalnız Fenerbahçelilere değil, bütün sporculara yaptığı tıbbi yardımlar minnetle kaydedilecek kadar büyüktür.

33) Lütfü Cemal Bey
Futbol ve hokey takımlarında uzun müddet muvaffakiyetle oynamıştır. Devlet Demiryolları şeflerindendir.

34) Mahmut Celalettin Bey
Kulübe hizmeti çok dokunanlardandır. Sigorta işleriyle meşguldür. Neşe verici sohbetleri maruftur.

35) Mazhar Bey
Eski Fenerbahçelilerdendir. Bankacıdır.

36) Mehmet Reşat Bey
Futbol ve teniste çok çalışmıştır. İdare heyetinde muhasebecidir. Devlet Demiryolları şeflerindendir.

37) Muhsin Yeğen Bey
Mısır prenslerindendir. Futbol ve tenis şubesinde çalışmış, her sporda muvaffakiyet gösterenlerdendir.

38) Mustafa Bey (Elkatipzade)
Kulübün ilk kuruluş devirlerinde en fazla çalışanlardan biridir. Yalnız Fener’in değil, belki bütün Türkiye’nin en maruf futbolcularını yetiştirmiştir. Zeki, Bekir, Alaattin, Cemil, Haydar ve daha yüzlerce futbolcu onun teşvik ve himmetiyle yükselmiştir.

39) Muvaffak Rıfat Bey
Kulübe bir çok değerli hizmetler yapmıştır. Senelerce futbol ve bisiklet federasyonlarının başında çalışmış, halis ve eski bir sporcudur. Anadolu Ajansı Umumi Müdürüdür.

40) Müfit Şevket Bey
Bursa’da Doç otomobil şirketi acentasıdır.

N-Ş Arası

41) Nasuhi Esat Bey
Kulübü ilk kuranlar meyanındadır. Senelerce İstanbul mıntıkasının başında ve futbol federasyonunda çalışmıştır. Ankara’da Emlak Bankası umumi katip muavinidir.

42) Necip Bey
Kulübü ilk kuranlar arasındadır.

43) Ömer Nazıma Bey
Almanya’da ticaretle meşguldür.

44) Ragıp Bey
Fenerbahçe’nin üçüncü, ikinci ve birinci takımlarında uzun müddet oynamıştır. Adana’da Ziraat mektebi mütehassıslarındandır.

45) Sabih Fani Bey
Hokey, birinci futbol takımlarında ve tenis ekibinde çalışmış eski bir sporcudur. Teknik bilgisiyle maruftur. Dört defa beynelmileldir. Milas Osmanlı Bankası muhasebecisidir.

46) Sabri Bey
Sabık Ziraat Vekili. Mebus. Kulübe en çok hizmeti dokunanlardan biridir. İlk teşekkül devirlerinde ve en müşkül zamanlarında kulübe yardım etmiş. Fenerbahçe’nin bugünkü kuvvetli halinde fiilen en büyük amil olmuştur. Her Fenerbahçeli onu daima minnetle yad eder. Bunun içindir ki Sabri Bey daima kulübün umumi reisidir.

47) Saip Şevket Bey
Sporda nazari ihtisasıyla tanınmıştır. Selanik Bankası hukuk müşaviridir.

48) Sadi Hayri Bey
Birinci futbol takımının orta muavinliğinde senelerce çalışmıştır. Müteahhittir.

49) Sait Selahattin Bey
Kulübün ilk takımlarından itibaren senelerce sol iç ve orta muhacim oynamıştır. Tenis ve avcılıkta şöhreti vardır. Orta Afrika’da avlanan yegane Türk sporcusudur. Deniz Ticaret Mektebi idman muallimidir.

50) Sait Tevfik Bey (Çelebizade)
Kulübe büyük hizmetleri dokunan, umumi harp senelerinde herkesin ümitsizliğe düştüğü fena şerait içinde en çok çalışan bir idarecidir. Otomobil ve radyo komisyonculuk ve ticaretle meşguldür.

51) Selahattin Manço Bey
İzmir’de memuriyetle iştigal etmektedir.

52) Servet Bey
İstanbul belediye mühendislerindendir.

53) Süreyya Salih Bey
İş Bankası levazım şefidir.

Ş-Z Arası

54) Şakir Bey (Beşe Zade)
Eski futbolculardandır. Kulübe fiilen hizmet edenlerdendir. Ticaretle meşguldür.

55) Şefkati Bey
Kulübü ilk kuranlardandır. İzmir’de emlak sahibidir.

56) Şekip Mustafa Bey
Kulübün küçük takımlarından yetişmiş bir futbolcusu ve birinci takımın eski kalecisidir. Zonguldak Madem Mühendis Mektebi muallimlerindendir.

57) Tevfik Haccar Bey
Eski ve kıymetli bir sporcudur. Tenis, futbol ve hokey şubelerinde, denizcilikte çalışmıştır. Atletizm federasyonu tenis komitesi reisidir. Kibrit şirketi emtia şefidir.

58) Vasıf Bey
Kulübe çok hizmeti görülen müessislerdendir. Roma sefirimizdir.

59) Yahya Berki Bey
İlk intisap edenlerden biridir. İdare işlerinde hizmeti görülmüştür. Ticaret ve zahire borsası memurudur.

60) Zeki Rıza Bey
Fenerbahçe’nin ve milli takımın senelerden beri kaptanıdır. En maruf futbolcularımızdandır. İyi bir tenisçidir. Milli Spor Mağazası’nın sahibidir.

61) Zeki Mazlum Bey
Sanayi Maden Bankası memuru.

62) Ziya Bey
Kulübün bir numaralı âzâsı ve ilk kuranların başında bulunan müessisidir. Böyle olduğu halde alfabe sırasıyla yazılan müessislerin en sonuna düşüyor.

Bir Cevap Yazın