Menü Kapat

Harb-i Umumi Panoraması V

Kıymetli büyüğümüz Seyhun Binzet‘in koleksiyonundan müthiş bir parçayı daha yayınlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından birkaç albüm halinde yayınlanan Harb-i Umumi Panoraması V numaralı albüm ile karşınızda… Araştırmacılar için çok değerli olabilecek bu kaynakları paylaştığı için Seyhun ağabeye bir kez daha sonsuz teşekkürler ediyoruz.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Harb-i Umumi Panoraması | Çanakkale müdafilerinden – Bir Osmanlı kahramanı.

Mecruhin-i Gazi-i Osmaniye için ahiren İstanbul’da küşad olunan muhtelif hastanelere Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nce 14 Nisan sene 331 tarihinden Ağustos sene 331 ibtidasına kadar ita ve ihda olunan eşya ve levazım listesidir. (1)

Bir Türk piyade kolunun dağda hal-i istirahatte bulunması.

Müttefiklerimiz hududundan Edirne’ye kadar tren ile gelen yeni tayyarelerden birisi ve onun zabiti.

Bu tayyarenin heyet-i umumiyesi.

Ayastefanos Mektebi’nde tayyare zabitanı efendiler.

Müttefiklerimiz karargahından İstanbul’a gelen tayyarelerden birisi ve onları idare eden zabitan. 1) Tayyare Muallimi Mülazım Ali Bey. 2) Tayyareci Tahsin Bey. 3) Tayyareci Cemal Bey. 4) Tayyareci Abdullah Bey. 5) Ali Rıza Bey.

Şanlı askerlerimiz tarafından vurulup yere düşürülen bir Fransız tayyaresinin parçaları.

Ordularımıza levazım nakleden bir hafif nakliye kolu.

Nakliyat-ı askeriye arabaları.

Bir ordu karargahı.

Bahr-i Ahmer sevahilindeki akıncılarımızdan bir kısım. Mücahidine vaaz ve nasihat.

Bahr-i Ahmer sevahilinde urban ve meşayih zabitan-ı askeriye ile birlikte harita mütalaa ederken.

Altı saat bombardımandan sonra düşmanın kısmen tahrip ettiği kale.

Bahr-i Ahmer sevahilindeki akıncılarımızdan bir kısım.

Akıncılarımız – Tarassud esnasında.

İngilizlerin tardından sonra akıncıların sahilde istirahati.

Siperlerde.

9 Mart 331’de bombardımandan sonra akıncılar firari düşmanı denize girerek takip ederken.

Taarruz eden İngilizler tard edildikten sonra akıncılarımızın deniz yüzündeki şapkaları toplamaları.

İngilizlerin duçar-ı taarruzu olan kale.

Yenba’ü’l-Bahr’de bir grup. Rüesa-i hükümet ve eşraf.

Medine-i Münevvere Müdafaa-i Milliye Şubesi reisi olup ilan-ı cihad üzerine gönüllü olarak harbe azimetinde Kudüs’te irtihal eden Esseyid Ulvi Efendi’nin kabri.

Karadeniz sahilinde Moskof sinesine çevrilmiş on beş santimetrelik bir top.

Süvari müfrezelerimiz hudutta.

Almanya İmparatoru İkinci Wilhelm ve ümera-i askeriyesi bir kalenin zaptından sonra o civarda karargahta.

Rusları inzimamdan inzimama uğratan Almanya, Avusturya-Macaristan ordularının erkan ve ümerası.

Ahiren Kafkas cephesinde esir edilen Rus askerlerinden ahiren Sivas’a naklonunan bir kısım kafile-i üsera.

Çanakalle cephesinde, Arıburnu ve Seddülbahir mıntıkalarında düşmanlardan iğtinam olunan esliha ve mühimmat-ı harbiyeden bir kısmı.

Şark cephesinde münhezim ve firari Rus ordularının takibinde fevaid-i azimesi meşhud olan Almanların zırhlı kıtaları.

Şanlı Alman tahtelbahirleri, bir limanda istirahat halinde.

Şark cephesinde Almanların Ruslardan iğtinam ettikleri mitralyözler.

Almanya zabitlerinin Lehistan’da bir ormanda top atışlarını tanzim için yüksek ağaçlar üzerinde tarassudları.

Almanlar tarafından Londra limanına zeplin balonundan gece bombardımanı.

Mecruhin-i Gazi-i Osmaniye için ahiren İstanbul’da küşad olunan muhtelif hastanelere Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nce 14 Nisan sene 331 tarihinden Ağustos sene 331 ibtidasına kadar ita ve ihda olunan eşya ve levazım listesidir. (2)