Menü Kapat

Beden Terbiyesi Kanunu

1959 öncesi şampiyonluklara karşı çıkanlar, tarihi ve hukuki açıdan apaçık meydanda olan “resmî ve ulusal şampiyonluklar” gerçeğini örtbas edebilmek için Atatürk dönemine “Nazi” ithamı yapacak kadar ileri gittiler. Bu iftirayı atmalarına sebep olan 28 maddelik “Beden Terbiyesi Kanunu” 16 Temmuz 1938 tarihinde, 3961 sayılı Resmî Gazete‘de yayınlandı. Aşağıda “Merkez Teşkilâtı ve Merkez İstişare Heyeti” başlığının altındaki ilk üç maddeyi göreceğiniz kanun, kendinden öncekilerle birlikte, Fenerbahçe’nin tezini destekleyen en büyük kanıtlardan biri…

Nitekim 29 Haziran 1938 tarihli Ulus gazetesindeki “1 Gün İçin” köşesinde Nasuhi Baydar şunları yazıyordu:

“Büyük Şef’in, geçen ikinci teşrin başında Kamutay’ı açarken söyledikleri nutuklariyle verdikleri direktiflere göre hazırladığı programını bir hafta sonra okuyan Başbakanımız, diğer vaatleri gibi Beden Terbiyesi davasını da, dün Kamutay’ın müzakere ve kabul ettiği kanun ile halletmiş bulunuyor”

Tekrar etmekten bıkmıyoruz; 1959 öncesini inkar, cumhuriyeti inkardır.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Beden Terbiyesi Kanunu

Merkez Teşkilâtı ve Merkez İstişare Heyeti

Madde 5 — Beden terbiyesi Genel direktörlüğü merkezde bir genel direktör ile genel sekreterden, federasyonlar heyetlerinden ve teftiş, hesap, sağlık ve (saha ve tesisler) dairelerinden ve (neşriyat ve propaganda) (muhaberat, muamelât ve arşiv), (sicil ve lisans) ve (müze ve kütüphane) şubelerinden teşekkül eder. Genel direktörlük lüzumu kadar yerli ve yabancı mütehassıs ile memur ve müstahdem kullanır.

Madde 6 — Beden terbiyesi genel direktörü Başvekil tarafından intihab ve Cumhur Reisinin tasdiki ile tayin olunur. Genel direktör bu kanunun hükümleri dairesinde kurulan teşekküllerin mercii ve âmiri olup bu teşekküllerin çalışmalarından mes’uldür.

Genel sekreter ile daire reisleri, federasyonlar başkanları ve şubeler müdürleri genel direktör tarafından intihab ve Başvekil tarafından tayin olunurlar. Diğer memurlar ve müstahdemler doğrudan doğruya genel direktör tarafından intihab ve tayin olunurlar.

Madde 7 — Bir veya daha fazla spor nevileri, teknik ve idare bakımından birer federasyona bağlanır. Federasyonların adedi Beden terbiyesi genel direktörünün (istişare heyeti) nin de mütaleasını almak suretile yapacağı teklif üzerine Başvekil tarafından tesbit olunur.

Bir Cevap Yazın