Menü Kapat

Harb-i Umumi Panoraması III

Kıymetli büyüğümüz Seyhun Binzet‘in koleksiyonundan müthiş bir parçayı daha yayınlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından birkaç albüm halinde yayınlanan Harb-i Umumi Panoraması III numaralı albüm ile karşınızda… Araştırmacılar için çok değerli olabilecek bu kaynakları paylaştığı için Seyhun ağabeye bir kez daha sonsuz teşekkürler ediyoruz.

Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu


Harb-i Umumi Panoraması

Mısır’a doğru yol alan Osmanlı gazanferleri develerde nasıl gidiyor?

Hıtta-i Mısıriye’ye doğru yürümekte olan ve (Siva) Vahası’na muvasalat eden Sunusi mücahitleri.

Süveyş Kanalı civarında mücahidin-i urbanın İngilizlere kahramanca hücumu.

İstiklal-i Osmani sene-i devriyesinin İstanbul Bayezid meydanında ihtifali.

Şehzadegan Hazeratı Almanya darülharbinde karargahta.

Kale-i Sultaniye’ye tecavüz eylediği sırada gark olan “Sefir” nam tahtelbahirlerinden tahlis edilip İstanbul’a gelen üsera-i harbiye.

Harb-i Umumi Panoraması III

Vatanı, Boğaz’ı kemal-i besaletle müdafaa eden mahir topçularımız düşman sefainine dane yağdırırken.

Harb-i Umumi Panoraması III

Mısır seferine giden ordudan bir kafile Kudüs’ten geçerken.

Harb-i Umumi Panoraması III

Rusların 142. piyade alayının bayrağı ki parçalanmış olduğu halde esir edilen bir Rus zabitinin üzerinde bulunmuştur.

Harb-i Umumi Panoraması III

Almanların Rusları bir hezimete daha uğratarak aldıkları 100.000 esirden bir küme.

Harb-i Umumi Panoraması III

Muhtelif mahallerden gelip Dersaadet’te Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından elbas ve teçhiz olunarak meydan-ı harbe sevk edilmiş olan gönüllü Teşkilat-ı Mahsusa kafilelerinden bir bölük. (Harbiye Nezareti meydanında)

Harb-i Umumi Panoraması III

Gönüllü Teşkilat-ı Mahsusa taburları ikmal-i talim ettikten sonra Harbiye Nezareti’nden mevki-i harbe müteveccihen hareket ederken.

Harb-i Umumi Panoraması III

Şark saha-i harbinde: Avusturya ve Macaristan bataryaları.

Harb-i Umumi Panoraması III

Almanların garp saha-i harbinde inşa etmiş oldukları köprü. Bu köprü 600 istihkam askeri tarafından beş gün zarfında vücuda getirilmiştir.

Harb-i Umumi Panoraması III

Bursa’da teşkil olunup Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından elbas ve teçhiz edilerek meydan-ı harbe sevk olunan gönüllü Teşkilat-i Mahsusa kafilesi.

Harb-i Umumi Panoraması III

Süveyş sahilinde bir manzara.

Harb-i Umumi Panoraması III

Almanların Karlsruhe kruvazörü bir İngiliz vapurunu batırırken.

Harb-i Umumi Panoraması III

Üç zırhlı kruvazörünü torpilleyerek gark etmiş olan Alman U9 tahtelbahirinin kumandanı yüzbaşı.

Harb-i Umumi Panoraması III

Alman tahtelbahirleri İngiltere etrafını yakıyor.

Harb-i Umumi Panoraması III

Berlin’de bir heyet-i askeriye ve maliye ekmek sarfiyatını temin ediyor.

Harb-i Umumi Panoraması III

Almanya’da üsera karargahında İngiliz, zenci Amerikalı, Madagaskarlı esirler nasıl zaman geçiriyor?

Harb-i Umumi Panoraması III

Almanların (Rain) şehri üzerinde, eski köprünün yerine kaim olmak üzere inşa etmiş oldukları demir köprü.

Harb-i Umumi Panoraması III

Almanların ahiren, esna-i harpte, Berlin garbında, Charlottenburg’da dünyanın en büyük bir sergi dairesi olmak üzere inşa ettikleri binanın manzara-i dahiliyesi ki harp vesaiti nakliyesine hazır edilmiştir.

Harb-i Umumi Panoraması III

Zırhlıları bir anda berhava eden tahtelbahir torpilleri.

Harb-i Umumi Panoraması III

Alman askeri kahramanı Mareşal Hindenburg.

Harb-i Umumi Panoraması III

Almanların Anvers’de iğtinam ettikleri 24 santimetrelik bir Fransız topu.

Harb-i Umumi Panoraması III

Gayretli Alman istihkam taburlarının şarki Prusya’da inşa ettikleri bir köprü.

Harb-i Umumi Panoraması III

Alman ve Avusturya asakiri bir arada.

Harb-i Umumi Panoraması III

Bir Cevap Yazın